POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie strony internetowej dostępnej pod adresem
www.dca-instalacje.pl

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności maja odpowiednie zastosowanie do potencjalnych klientów, osób zainteresowanych współpracą oraz innych osób odwiedzających naszą stronę.

Wyrazy użyte w niniejszej Polityce Prywatności z dużej litery mają znaczenie określone w katalogu definicji.


Katalog definicji:

Polityka prywatności zbiór zasad określający sposób ochrony i przetwarzania Danych osobowych.

Administrator Danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

W rozumieniu niniejszej Polityki Administratorem Danych osobowych jest Dariusz Czarnasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DCA Dariusz Czarnasiak z siedzibą przy ul. Podkowińskiego 4, 32-500 Chrzanów, NIP 6281496354, REGON 273486413.

EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

Użytkownik oznacza podmiot praw korzystający ze Strony Internetowej.

Strona internetowa strona internetowa Administratora Danych osobowych dostępna pod adresem www.dca-instalacje.pl której przeglądanie nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których korzystasz z naszych serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Polityka Cookies stanowi załącznik do niniejszej Polityki.

RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


I. OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Strony internetowej Administratora w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności na zasadach wskazanych poniżej.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. 
 4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie Internetowej www.dca-instalacje.pl i będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na ww. stronie. 
 5. Odwiedzając Stronę Internetową stajesz się automatycznie Użytkownikiem.
 6. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

II. DANE OSOBOWE

 1. Bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi Danych Osobowych jest najważniejsze. 
 2. Administrator wskazuje, iż zostały wdrożone procedury, które mają zapobiec naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych, zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności w zgodzie z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
 3. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, w jakim zostały zebrane oraz jakim jest świadczenie przez Administratora Danych osobowych usług na rzecz Użytkownika. W razie potrzeby uzyskania od Użytkownika dodatkowych danych, w celu lepszego dopasowania usług dla Użytkownika, jak również w celu oferowania usług na jeszcze wyższym poziomie, Użytkownik zostanie poproszony o dodatkowe zgody. Każda zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana przez Użytkownika w dowolnym momencie. Administrator Danych osobowych poinformuje Użytkownika o przysługujących mu prawach.
 4. Zgodnie z zasadą minimalizacji Danych Osobowych, Administrator Danych osobowych będzie przetwarzać Dane Osobowe w następujących celach: statystycznych, realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń. Dane Osobowe Użytkowników Administrator będzie przetwarzać w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na taki marketing. 
 5. Zakres Danych Osobowych jakie Administrator będzie przetwarzać to dane kontaktowe wskazane w korespondencji wysłanej przy pomocy poczty elektronicznej do Administratora Danych osobowych przez Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo nr NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej.

III. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych osobowych nie przekazuje Danych Osobowych Użytkownika, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane Osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
 2. W trakcie i w celu wykonywania przez Administratora Danych osobowych usług na rzecz Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora Danych osobowych usług, jednakże tylko i wyłącznie po zawarciu stosownych umów.
 3. Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Dane Osobowe będą przechowywane na terenie EOG.


IV. ZASADY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie jakichkolwiek Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie Danych Osobowych jest konieczne do prawidłowego wykonania odpowiednich usług przez Administratora Danych osobowych na rzecz Użytkownika ewentualnie w zakresie ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w sytuacji wykorzystywania Strony internetowej niezgodnie z niniejszą polityką lub obowiązującymi przepisami. 
 2. Administrator Danych osobowych wskazuje, iż wykorzystuje następujące mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  a) Dane identyfikujące sesje danej osoby w przeglądarce internetowej na serwerach Strony internetowej - z użyciem plików Cookies,
  b) Adres IP, pochodzenie zapytania o wyświetleniu strony internetowej, typ i język przeglądarki, data i godzina zdarzenia,
  c) Istnieje również funkcja pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez kody monitorujące ruch na stronie WWW (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
 3. Dane zbierane w punkcie 2 są wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji Użytkownika.

V. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prawnymi podstawami przetwarzania Państwa Danych Osobowych przetwarzane są:

a) zgoda wyrażona przez Użytkownika,
b) przesłanka prawna przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie Internetowej są objęte prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Jakiekolwiek wykorzystywanie treści objętych prawami autorskimi i znaków towarowych nie może być realizowane przez Użytkownika bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Jakiekolwiek działania przekraczające dozwolony użytek są niedozwolone, a w efekcie mogą stanowić podstawę pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Jako Administrator Danych osobowych nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakiejkolwiek szkody w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na Stronie Internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem. Powyższe zdanie nie ma zastosowania w sytuacji gdy taka odpowiedzialność wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające Dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane w niniejszym dokumencie: RODO).
 2. RODO na Administratora Danych osobowych nakłada spełnienie obowiązku informacyjnego. W związku z powyższym, niniejszym informujemy, iż:
  Administratorem Danych osobowych jest Dariusz Czarnasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DCA Dariusz Czarnasiak z siedzibą przy ul. Podkowińskiego 4, 32-500 Chrzanów, NIP 6281496354, REGON 273486413.

  Administrator Danych osobowych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora Danych osobowych można uzyskać informację, kontaktując się z
  Administratorem Danych osobowych w następującej formie:
            • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 606 325 709
            • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: biuro@dca-instalacje.pl
            • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych osobowych:
  Dariusz Czarnasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DCA Dariusz Czarnasiak z siedzibą przy ul. Podkowińskiego 4, 32-500 Chrzanów, NIP 6281496354, REGON 273486413.
 3. Państwa Dane Osobowe podane w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do Administratora będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawartej umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sytuacjach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych osobowych –tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) (na tej podstawie będą przetwarzane dane w związku z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem Umowy), c) (na tej podstawie przetwarzane dane w związku z rozliczeniem podatkowo – księgowym umowy) i f) ( na tej podstawie będą przetwarzane dane w celu dochodzenia roszczeń, w postępowaniu sądowym i pozasądowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy czy innych naruszeń – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) RODO.
 4. Państwa Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu usług własnych, organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji marketingowych oraz prowadzenia analiz jakości świadczonych usług w celu poprawy funkcjonalności tych usług – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych osobowych – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane - bez podania Danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, a w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu jej wycofania.
 5. Prawa przysługujące Państwu, to: 
  1) Prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator Danych osobowych przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administrator Danych osobowych są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3) Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi Danych osobowych zgody,
  4) Prawo do przenoszenia danych,
  5) Prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych osobowych lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  6) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO,
  7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do tego, aby Administrator mógł zrealizować cele przetwarzania Danych osobowych wskazane w niniejszej informacji. Konsekwencje niepodania Danych osobowych wyrażają się w tym, że nie będzie możliwe zawarcie i realizowanie umowy a ponadto nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w niniejszej informacji. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, tylko umownym. 
  – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych osobowych. 
 6. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora Danych osobowych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. Odbiorcami Danych Osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora. Odbiorcami Państwa Danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania Danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Państwa Dane osobowe będą przechowywane:
  a) przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, w tym z ta-kiej umowy, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych,
  b) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, Dane oso-bowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez oso-bę, której dane dotyczą.
 8. Dane Osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG.
 9. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 10. Podane przez Państwa Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.